ఆఅభివృద్ధి విధ్వంసం- భూమి, భావజాలం , కోర్టులు, కోస్టల్ కారిడార్