ఇంటికి ఏ మార్పులైనా చేసుకో కానీ పునాదిని ముట్టకు సుమా ! – గొర్రెపాటి మాధవరావు
(ఆనందభారతి, 16.09.2020)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top