కఫీల్‌ ఖాన్‌కు ‘రూడుల్‌ షా’నీ,’భీమ్‌సింగ్’నీ ఆసరా ఇచ్చి ఉండాల్సింది – గొర్రెపాటి మాధవరావు
(నినాదం, 05.09.2020)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top