దివిసీమకు పెనుముప్పు ఫ్రాకింగ్ – వై. రాజేష్‌ & జి. రోహిత్‌
(అముద్రితం, ఏప్రిల్ 2021)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top