సిగ్గు సిగ్గు ఈ లాకప్‌ డెత్ ‘సెటిల్మెంట్లు’ – ఎస్‌. తిరుపతయ్య
(ఆంధ్రజ్యోతి, 27.11.2021)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top