హింసా వాతావరణాన్ని నిరసిద్దాం. ప్రజలు జీవించే హక్కును కాపాడుకుందాము!

మానవహక్కుల వేదిక కరపత్రం,   13.09.2000

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Pamphlets

Scroll to Top