అనంతపురం ఫీల్డ్ ఫైరింగ్ రేంజ్: ప్రజల జీవితాలపై ఎక్కుపెట్టిన తుపాకీ – ఎస్.ఎం బాషా
(మానవ హక్కుల వేదిక బులెటిన్ -10; జూన్ 2009)

Related Posts

Scroll to Top