అమరావతి ‘ప్రజా రాజధాని’ కాదు, ఒక ప్రమాదకర నమూనా – సి. రామచంద్రయ్య
(మానవ హక్కుల వేదిక బులెటిన్ -15; అక్టోబర్ 2017)

Related Posts

Scroll to Top