ఇంటికి ఏ మార్పులైనా చేసుకో కానీ పునాదిని ముట్టకు సుమా ! – గొర్రెపాటి మాధవరావు
(ఆనందభారతి, 16.09.2020)

Related Posts

Scroll to Top