ఎస్‌.సి., ఎస్‌.టి. ఉపప్రణాళిక చట్టం (2013) అమలు: ప్రభుత్వాల తీరు – బి. ఎన్‌. సుబ్బన్న
(మానవ హక్కుల వేదిక బులెటిన్ -17; డిసెంబర్ 2022)

Related Posts

Scroll to Top