కఫీల్‌ ఖాన్‌కు ‘రూడుల్‌ షా’నీ,’భీమ్‌సింగ్’నీ ఆసరా ఇచ్చి ఉండాల్సింది – గొర్రెపాటి మాధవరావు
(నినాదం, 05.09.2020)

Related Posts

Scroll to Top