కరువును గుర్తించారు కాని సాయం మరిచారు – ఎస్.ఎం బాషా
(మానవ హక్కుల వేదిక బులెటిన్ -15; అక్టోబర్ 2017)

Related Posts

Scroll to Top