గులాములకు గులాములు తెలంగాణ పాలకులు – బుర్ర రాములు
(ఎ.పి.హిస్టరీ కాంగ్రెస్ లో సమర్పించిన పత్రం, జనవరి 2008)

Related Posts

Scroll to Top