గోప్యతకు గొయ్యి – పారదర్శకతకు పాతర – గొర్రెపాటి మాధవరావు
(మానవ హక్కుల వేదిక బులెటిన్ -16; అక్టోబర్ 2020)

Related Posts

Scroll to Top