పరీవాహక ప్రాంతాలలో మైనింగ్‌: కళ్యాణలోవ విషాదం – పి.ఎస్‌. అజయ్‌ కుమార్‌
(మానవ హక్కుల వేదిక బులెటిన్ -17; డిసెంబర్ 2022)

Related Posts

Scroll to Top