బ్రిజేష్ కుమార్ కుమార్‌ నివేదిక: కరువు ప్రాంతాలకు ఆశాజనకం – ఎస్.ఎం బాషా
(మానవ హక్కుల వేదిక బులెటిన్ -12; అక్టోబర్ 2011)

Related Posts

Scroll to Top